Ban giám hiệu

PHÂN CÔNG ĐẢNG UỶ VIÊN PHỤ TRÁCH CHỈ ĐẠO CÁC CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách Chi bộ, đoàn thể

1

 Hoàng Dương Hùng

Bí thư

 Chi bộ phòng Đảm bảo chất lượng GD
 Chi bộ Trung HL – TTNC Asean
 Chi bộ phòng Kế hoạch-Tài chính
 Chi bộ khoa Giáo dục thường xuyên

2

 Bùi Khắc Sơn

Phó Bí thư

 Chi bộ khoa Nông-Lâm-Ngư
 Chi bộ khoa GDTC-QP
  Chi bộ Khoa Luật – Lý Luận Chính trị

3

 Nguyễn Đại Thăng

Ủy viên BTV

 Chi bộ khoa Âm nhạc-Mỹ thuật
 Chi bộ phòng Thanh tra – Pháp chế

4

 Mai Thị Liên Giang

Ủy viên BTV

 Chi bộ khoa SP Tiểu học-Mầm non
 Chi bộ khoa Khoa học xã hội

5

 Nguyễn Đức Vượng

Báo thể thaoỦy viên BTV

 Chi bộ khoa Kỹ thuật- Công nghệ TT

6

 Trần Tự Lực

Ủy viên BTV

 Chi bộ khoa Kinh tế-Du lịch

7

 Trần Ngọc

Ủy viên BCH

 Chi bộ phòng Đào tạo

8

 Trần Đức Hiền

Ủy viên BCH

 Chi bộ phòng TCHC, HCCB

9

 Nguyễn Đình Hùng

Báo thể thaoỦy viên BCH

 Chi bộ khoa Ngoại ngữ

10

 Vương Kim Thành

Báo thể thaoỦy viên BCH

 Chi bộ phòng CTSV

11

Ủy viên BCH

12

 Nguyễn Th. Chung

Ủy viên BCH

 Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên

13

 Võ Thị Dung

Báo thể thaoỦy viên BCH

 Chi bộ phòng QLKH&HTQT

14

 Lê Thanh Bình

Ủy viên BCH

 Chi bộ PQT- BQLDAXD, CĐ

15

 Trần Đức Sỹ

Ủy viên BCH

 Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

Báo thể thao– Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GD&ĐT và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà trường. Quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Quảng Bình và Điều lệ trường đại học.

– Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc: chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quản trị thiết bị, công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật, công tác thanh tra pháp chế, công tác kiểm định chất lượng giáo dục, quản trị trang thông tin điện tử và xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

– Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;

Báo thể thao+ Phòng Quản trị;

Báo thể thao+ Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Phòng Thanh tra – Pháp chế;

Báo thể thao+ Ban Quản lý dự án xây dựng;

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

Báo thể thao+ Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ;

+ Trung tâm học liệu.

Báo thể thao– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Tổ chức – Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GVC. TS. Bùi Khc Sơn

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng các mảng công việc: Công tác đào tạo, công tác tuyển sinh, an ninh trật tự trường học, vệ sinh an toàn lao động, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Ban đảm bảo an ninh trật tự trường học, Ban Chỉ huy quân sự trường.

– Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Đào tạo;

+ Phòng công tác sinh viên.

Báo thể thao+ Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng;

Báo thể thao+ Khoa Lý luận chính trị;

+ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và khởi nghiệp.

– Phụ trách một số đề án, dự án khi được Hiệu trưởng phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Đào tạo.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng các mảng công việc: Khoa học công nghệ và đối ngoại.

Báo thể thao– Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

Báo thể thao+ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;

Báo thể thao+ Khoa Khoa học tự nhiên;

Báo thể thao+ Khoa Kỹ thuật Công nghệ thông tin;

+ Khoa Ngoại ngữ;

+ Khoa  Nông – Lâm –  Ngư;

+ Trung tâm Nghiên cứu và thực nghiệm Nông  Lâm;

Báo thể thao+ Trung tâm Nghiên cứu ASEAN.

– Phụ trách một số đề án, dự án khi được Hiệu trưởng phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GVC. TS. Mai Thị Liên Giang

Báo thể thao– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng các mảng công tác đoàn thể và các tổ chức hội.

Báo thể thao– Trực tiếp phụ trách các đơn và các tổ chức đoàn, hội:

+ Khoa Khoa học xã hội;

+ Khoa Kinh tế – Du lịch;

Báo thể thao+ Khoa Âm nhạc – Mỹ thuật;

+ Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non;

+ Công đoàn trường;

Báo thể thao+ Đoàn Thanh niên;

Báo thể thao+ Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội Di sản văn hoá, Hội Khuyến học, Hội cựu giáo chức.

Báo thể thao– Phụ trách một số đề án, dự án khi được Hiệu trưởng phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

– Sinh hoạt hành chính tại Khoa sư phạm Tiểu học – Mầm non.

Báo thể thao—————***——————